Algemene Voorwaarden

Ticketvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP UIT IN MECHELEN
Artikel 1 – hoedanigheid
Deze website wordt beheerd door SeatGeek Enterprise. UiT in Mechelen maakt gebruik van hun software wat betreft ticketverkoop. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van het online verkoopsbeleid van UIT in Mechelen, zoals hieronder uiteen wordt gezet.
 
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing voor telefonische aankopen of op via de balie aangekochte tickets.
 
De webshop van UiT in Mechelen is het online-verkooppunt voor tickets die toegang verlenen tot voorstellingen, activiteiten en evenementen georganiseerd door verschillende vrijetijdspartners. UiT in Mechelen handelt als organisator voor de eigen activiteiten. UiT in Mechelen kan ook handelen als dienstverlener voor externe organisatoren. In dit geval treedt UiT in Mechelen enkel op als tussenpersoon voor de verkoop van tickets en beperkt uitdrukkelijk haar eventuele aansprakelijkheid tot dit domein. UiT in Mechelen kan hierdoor nooit verantwoordelijk gesteld worden voor veranderingen door de externe organisatoren van data, plaats, prijs of annulering van hun activiteiten of evenementen.
 
UiT in Mechelen behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie op de website.
 
 
Artikel 2 – betalingswijze
Artikelen geboekt via de webshop van UiT in Mechelen kunnen worden betaald via Bancontact/Mister Cash, Mastercard, Visa of bankkaart (KBC Online, Belfius Direct Net en ING Homepay).
 
 
Artikel 3 – kosten webshop
Betalingstransacties: 2 euro per transactie ongeacht het aantal tickets, kostenloos bij gratis tickets, tenzij anders vermeld.
 
Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en taksen.
 
 
Artikel 4 – tickets/toegangsbewijzen
Na de betaling online krijgt u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling. Afhankelijk van de gekozen activiteit(en) zal er bij de bevestiging een PDF met E-ticket(s) in bijlage zitten. E-tickets zijn voorzien van een QRcode. Wij vragen dit e-ticket af te printen en voor te leggen bij het binnengaan op de locatie. Indien u een smartphone heeft, dan kunt u het e-ticket op dit toestel laten zien bij toegang tot de activiteit.
 
Indien er geen e-tickets worden aangeboden, ontvangt de klant papieren tickets per post. UiT in Mechelen behoudt zich het recht voor om tickets te verzenden op een later tijdstip, maar uiterlijk 5 dagen voor het evenement. Als er geen tijd meer is om tickets per post te versturen, zullen deze beschikbaar zijn aan de kassa.
 
De klant is verantwoordelijk voor het invullen van een juist email adres en het nakijken van het eventueel tegenhouden van mails afkomstig van UiT in Mechelen door Spamfilters.
 
Na aflevering door UiT in Mechelen is de tickethouder verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de tickets.
 
 
Artikel 5 – terugbetaling
Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de aankopen gesloten via deze website, noch wat betreft tickets aangekocht aan de balie van UiT in Mechelen of telefonisch via UiT in Mechelen, en dit op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht.
 
Aangekochte tickets worden bijgevolg niet omgeruild of terugbetaald. Overmacht in hoofde van de ticketkoper wordt niet aanvaard als reden voor terugbetaling.
 
Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien een voorstelling/activiteit/evenement wordt afgelast door de organisator en na instructie hiertoe door de organisator. De ticketprijs wordt dan terugbetaald exclusief transactiekost of administratieve kost.
 
Afgelastingen en/of wijzigingen in een voorprogramma (support acts) geven geenszins aanleiding tot terugbetaling of omwisseling van tickets.
 
Tickets kunnen enkel worden terugbetaald ten aanzien van de bij UiT in Mechelen geregistreerde besteller, of de bij UiT in Mechelen geregistreerde derde aan wie de tickets via het UiT in Mechelen platform digitaal zijn overgedragen.
 
Voor een aanvraag tot terugbetaling dienen de instructies die door UiT in Mechelen per mail worden verstrekt worden gevolgd.
 
 
Artikel 6 – misbruik
Elke nadruk of nabootsing van toegangsbewijzen onder welke vorm dan ook en met om het even welk procedé is strikt verboden.
 
Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator, is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.
 
Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk gebruik van tickets voor commerciële of promotionele redenen verboden.
 
Er mogen geen vermeldingen aangebracht worden op de tickets. Houders van tickets waarop wijzigingen zijn aangebracht, kan de toegang worden ontzegd.
 
Enkel de eerste aanbieder van het originele (e-)ticket wordt toegang verleend tot het evenement. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een copie en geen toegang geven tot zaal of evenement.
 
De ticketkoper dient zich te houden aan de “wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen” van 30 juli 2013. Doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke ticketprijs is verboden. In dit geval behoudt UiT in Mechelen zich het recht voor om de doorverkochte tickets ongeldig te maken. Aan de houder ervan kan de toegang tot de zaal of het evenement worden ontzegd.  Noch de oorspronkelijke koper noch de daaropvolgende koper kunnen hierbij aanspraak maken op enige vergoeding. UiT in Mechelen behoudt zich tevens het recht voor de verkoop van het ticket te weigeren aan klanten waarvan vermoed wordt dat zij aankopen met het loutere oog op doorverkoop.
 
 
Artikel 7 – persoonsgegevens/privacy
De gegevens die door UiT in Mechelen op het moment van de aankoop worden verzameld worden gedeeld met de organisator, maar worden door UiT in Mechelen nooit aan derden doorgegeven.  
 
De door u opgegeven persoonsgegevens worden bijgehouden om controles te kunnen uitvoeren.
 
Tevens worden deze gegevens gebruikt om u op de hoogte te houden bij eventuele veranderingen of annulering van de voorstelling.
 
Voor aanvullende inlichtingen kunt u het publieke register raadplegen (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 in 1000 Brussel). U hebt steeds een inzage- en correctierecht.
 
 
Artikel 8 – varia
Bij het betreden van de zaal moet het ticket worden voorgelegd aan het zaalpersoneel.
 
De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van tickets, diefstal en gebeurlijke ongevallen.
 
Bij aanvang van een voorstelling worden de deuren gesloten. Enkel tijdens eventuele pauzes kan je alsnog plaatsnemen.
Het is verboden om drank, voedsel, drugs, plastic flessen, blikken, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar een evenement. Dergelijke voorwerpen zullen moeten worden afgegeven. Bij weigering hiervan zal de toegang tot de zaal worden ontzegd, zonder enig recht op terugbetaling.
 
 
Artikel 9 – klachten of geschillen
Klachten kunnen worden gemeld op uit@mechelen.be
 
UiT in Mechelen werkt conform de Gedragscode en Geschillenafhandelings procedure van BeCommerce die u kan vinden op www.becommerce.be
 
UiT in Mechelen wijst op het bestaan van het Europese Online Dispute Resolution (ODR) platform ec.europa.eu/odr/ . Dit platform beoogt een volledig online beslechting van geschillen, na indiening van een elektronische klacht.
 
Bij betwisting is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.
 
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken te Antwerpen.
 
 
Artikel 10 – akkoordverklaring
De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.